Prosjektledelse

Å styre et prosjekt slik at man oppnår målene i prosjektet innenfor typiske avgrensninger som omfang, tid og budsjett.

Tilstandsrapport (bolig)

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Overtagelsesforretning

Ved nybygging/eierskifte kan det ofte være gunstig å benytte en uavhengig takstmann til å delta i overtakelsesforretningen.

Byggeledelse

Byggelederen skal ivareta byggherrens/prosjektlederens interesser under utførelsesprosessen på byggeplassen.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Reklamasjonsrapport

En type tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen.

Byggherrerådgiver / ombud

Som byggherrerådgiver / ombud er vi byggherrens representant gjennom hele byggeprosessen.

Verdi- / lånetakst (bolig)

En teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Uavhengig kontroll

Å påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10).

Taksering av næringseiendom

Næringseiendommer takseres av sertifiserte takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting.

Forhåndstakst / tomtetakst

I motsetning til en verditakst, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen.

Arealmåling

Verdien av byggverk er i stor grad avhengig av arealer. Vi utfører arealberegninger i henhold til norsk standard.

Byggesak

Vi bistår og påtar oss oppdrag med utarbeidelse av byggesøknader og en sikker dokumentstyring.

Skadetakst / skjønn

Dersom en skulle være så uheldig at eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Festetomter

Vi bistår med å finne riktig verdier for festetomten; festetomtens verdi, innløsningsverdi, og årlig festeavgift o.l.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

Borg Bygg Forvaltning AS

Vi er et selskap som representerer eiere/brukere av hus, leiligheter, forretningslokaler, off.bygg m.m. Vi kaller oss ofte eierens/brukerens høyre hånd.

Byggmester og takstmann Jon Borgmo har mer enn 27 års allsidig erfaring fra byggebransjen. Gjennom faglig utdannelse og oppdateringer holder vi oss ajour i en bransje som er i stadig utvikling.

Jon Borgmo

Aktuelt

Vi legger til stadighet ut aktuelle saker, nyheter, og nyttig informasjon her på hjemmesiden. Ta en titt!

Har du behov for vår assistanse? Ikke nøl med å ta kontakt!