Tjenester

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen., og den har som mål å trygge alle parter ved omsetning av eiendom i Norge. Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Verdi- / lånetakst (bolig)

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende. NB – Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport eller Boligsalgsrapport.

Prosjektledelse

«Prosjektledelse er å ta ansvar for å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt». Prosjektledelse handler om å styre et prosjekt slik at man oppnår målene i prosjektet innenfor typiske avgrensninger som omfang, tid og budsjett. For å lykkes med dette kreves det planlegging, organisering og evnen til å utnytte ressursene på en god måte, og til dette er det en stor fordel med tverrfaglig interesse og forståelse.

Tilstandsrapport (bolig)

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Skadetakst / skjønn

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. En skadetakstmann møter ofte kundene i situasjoner som oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt skadetakstmann, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering gir god trygghet for et riktig resultat.

Taksering av næringseiendom

Næringseiendommer takseres av sertifiserte takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie. Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10), og at arbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten er blant annet å bedre kvaliteten på boliger og redusere byggefeil. Vi utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, som omfatter kontroll av fuktsikring og lufttetthet i boliger, samt i fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på.

Byggeledelse

Byggelederen skal ivareta byggherrens/prosjektlederens interesser under utførelsesprosessen på byggeplassen. En byggeleder er ansvarlig for alt som skjer på byggeplassen fra dag til dag. I samarbeid med entreprenører og håndverkere sørger han for at arbeidet blir utført i henhold til avtaler og regelverk og har den kvalitet som kreves.

Forhåndstakst / tomtetakst

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Eksempler på tiltak kan være: Bygge et hus eller et område, dele av en tomt, foreta seksjonering, tinglyse avtaler/servitutter m.m.

Overtagelsesforretning

Ved nybygging/eierskifte kan det ofte være gunstig å benytte en uavhengig takstmann til å delta i overtakelsesforretningen. Dette kan i mange tilfeller være med på å dempe konfliktnivået og føre til en smidigere overtakelse hvor uoverensstemmelser kan avgjøres med en gang.

Arealmåling

Verdien av byggverk er i stor grad avhengig av arealer. Behovet for korrekte arealangivelser er derfor økende og særlig i forbindelse med eierskifte av eiendom. Vi utfører arealberegninger i henhold til norsk standard.

Byggherrerådgiver / ombud

Som byggherrerådgiver / ombud er vi byggherrens representant gjennom hele byggeprosessen. Vi kan ta hånd om hele prosessen fra planlegging til ferdigstillelse, eller bistå byggherren med deler av oppgavene.

Byggesak

Vi bistår og påtar oss oppdrag med utarbeidelse av byggesøknader og en sikker dokumentstyring for nybygg,tilbygg, bruksendring og ettersøknader for manglende brukstillatelser o.l

Festetomter

Vi bistår med å finne riktig verdier for festetomten; som festetomtens verdi, innløsningsverdi, og årlig festeavgift o.l.

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Har du behov for vår assistanse? Ikke nøl med å ta kontakt!